Regulamin szkoleń stacjonarnych otwartych, szkoleń on-line oraz szkoleń indywidualnych organizowanych przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleniach on-line organizowanych przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO.
 2. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
   
 • 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO (Fundacja).
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z urządzenia elektronicznego podłączonego do sieci Internet, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 7. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://www.naserio.org lub w przypadku braku formularza przesłanie zgłoszenia e-mailem.
 8. Strona Organizatora – strona https://www.naserio.org, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.
   
 • 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej: https://www.naserio.org, zawierającego opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • wydarzenia opublikowanego na oficjalnym koncie Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO na platformie Facebook
 • działań promocyjno-sprzedażowych (reklamy w internecie, mailing, ulotka, baner).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przed każdym szkoleniem na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator maksymalnie do 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 3. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność kolejność wpłat na konto Fundacji. W momencie wyczerpania wolnych miejsc Uczestnik może zapisać się na listę rezerwową, o czym zostanie powiadomiony drogą mailową. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 4. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie elektroniczne podłączone do sieci Internet umożliwiające uczestnictwo w wideokonferencji. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od Fundacji drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszających się Uczestników, a także odmowy zgody na uczestnictwo bez podania przyczyny. W przypadku braku zgody Organizatora na przyjęcie zgłoszenia na kurs, zainteresowany otrzyma stosowne powiadomienie mailowe.
   
 • 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat  uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. W cenę szkolenia wchodzi zadatek, o którego wysokości Klient jest informowany drogą mailową przed uiszczeniem opłaty. Zadatek jest zaliczany na poczet opłaty końcowej, lub potrącany w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
 6. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto 05 1090 1942 0000 0001 4730 6356, Santander Bank Polska po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 8. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom po zakończenie szkolenia drogą mailową. W przypadku przedsiębiorców możliwe jest wystawienie faktury pro forma po złożeniu zgłoszenia ale przed rozpoczęciem szkolenia.
 9. Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.
   
 • 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. W przypadku zmiany terminu szkolenia Klient/Uczestnik może zgłosić chęć przeniesienia dokonanej wpłaty na poczet szkolenia mającego odbyć się w nowym terminie.

 • 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klientowi/Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonego zadatku w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Fundację oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o zadatek w wysokości podanej dla danego szkolenia.
 4. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w dniu rozpoczęcia szkolenia lub dniu poprzedzającym szkolenie, jak również brak stawienia sie na szkolenie skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia. 
 5. W wyjątkowych okolicznościach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, dopuszczalna jest zmiana uczestnika szkolenia.

 • 7. Uczestnictwo w szkoleniach na podstawie vouchera

 1. Fundacja może emitować vouchery na uczestnictwo w organizowanych przez siebie wydarzeniach, w tym szkoleniach - zarówno stacjonarnych, jak i online. Możliwe są dwa typy voucherów:
  - "dedykowany", na konkretne szkolenie,
  - "otwarty", bez określenia daty i terminu szkolenia, na jedno z organizowanych przez Fundację szkoleń w okresie terminu ważności vouchera.
 2. Zakup vouchera szkolenie odbywa się przez specjalnie do tego skonstruowaną podstronę w ramach serwisu www.naserio.org.
 3. Voucher obejmuje jednorazowy wstep jednej osoby (chyba, że zaznaczono inaczej) na jedno szkolenie w terminie wyznaczonym na voucherze i/lub okresie jego ważności.
 4. Voucher zakupiony ze zniżką przeznaczoną dla Członków Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych może zostać wykorzystany jedynie przez Członka tegoż Stowarzyszenia.
 5. Chęć skorzystania z vou chera otwartego należy zgłosić maksymalnie dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na dane szkolenie.
 6. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie poniżej 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, jak również brak stawienia sie na szkolenie skutkuje przepadkiem vouchera bez możliwości ubiegania się o jego przepisanie na inny termin.
 7. W przypadku vouchera otwartego, przy rezygnacji z uczestnictwa w zgłoszonym wcześniej szkoleniu w terminie powyżej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Klientowi/Uczestnikowi przysługuje zwrot vouchera i uznanie go jako niewykorzystany.
 8. Żadne vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent w gotówce.
 9. Vouchery dedykowane nie podlegają przepisaniu na inny termin lub inne szkolenie.
 10. Po upływie przypisanego do vouchera terminu ważności niewykorzystany voucher zostaje unieważniony, a Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy ani wymiana na inny.
 11. W wyjątkowych okolicznościach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, dopuszczalna jest zmiana vouchera lub Uczestnika szkolenia.
   
 • 8. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
  - pisemnie na adres: Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów,
  - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

 • 9. Rabaty

 1. Fundacja dla uczestników szkoleń będących Członkami Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych udziela rabatu w wysokości, która jest każdorazowo podana w wysyłanym potwierdzeniu o zbliżającym się szkoleniu.
  Co do zasady - Członek Stowarzyszenia nie może zalegać ze składkami oraz być Członkiem Stowarzyszenia co najmniej kwartał.
 2. Fundacja może udzielić rabatu na zakup uczestnictwa w szkoleniu sprzedawanego w formie przedsprzedaży. Kwota rabatu każdorazowo będzie podana wraz z ogłoszeniem szkolenia.

 • 10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów, KRS: 0000871344, NIP: 6141614635, REGON: 387597222. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów imprezy – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją szkolenia bądź konferencji. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacje na stronach internetowych i w artykułach poświęconych wydarzeniu, oraz relacji podsumowującej wydarzenie.
 3. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 5. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 11. Własność intelektualna

 1. Szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
 2. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych, chyba że jego działanie mieścić się będzie w granicach dozwolonych przez prawo.

 • 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.
 2. Opłacając szkolenie Klient/Uczestnik szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta/Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania zaktualizowanego regulaminu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.naserio.org.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2022

Related Articles

Chcesz nauczyć się serowarstwa?