Regulamin dokonywania płatności

& 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego z siedzibą w Krzeszowie za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

 

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego "NA SERIO", ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów, KRS: 0000871344, NIP: 6141614635, Regon: 387597222.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

 

& 3

 1. Odbiorcą płatności jest Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Każda wpłata dokonana przez Darczyńcę stanowi darowiznę na cele statutowe Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego "NA SERIO".
 4. Darczyńca przekazuje darowiznę w formie cegiełek o wartości 20 zł, 50zł, 100zł lub w dowolnej określonej przez siebie kwocie.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy w Santander Bank Polska o numerze 05 1090 1942 0000 0001 4730 6356

 

& 4

Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w siedzibie Fundacji ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  2. ustnej - telefonicznie na nr +48 501 551 295
  3. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

& 5

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji ul. Św. Anny 9, 58-405 Krzeszów oraz na stronie internetowej http://naserio.org/regulamin-dokonywania-platnosci
 2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Chcesz nauczyć się serowarstwa?