Statut Fundacji

Statut Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio

(tekst jednolity z dnia 21 maja 2021 roku)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona przez Sylwestra Andrzeja Wańczyka, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 października 2020 roku.

§2

  1. Fundacją posiada osobowość prawną.
    Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
    Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
    Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu.
    Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa

§3

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych.
Fundusz założycielski Fundacji został wniesiony przez Fundatora w gotówce.
Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Krzeszów (województwo dolnośląskie).
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§5

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji lub na rzecz promowania celów Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania

§7

Celem Fundacji jest odtwarzanie i zachowanie tradycyjnych metod serowarskich, promocja polskiego serowarstwa farmerskiego i rzemieślniczego oraz produktów lokalnych, ochrona bogatej polskiej regionalnej spuścizny kulturowej związanej z produktami lokalnymi w tym w szczególności związanej z wyrobami mlecznymi i ich wytwarzaniem, działalność edukacyjna dotycząca zdrowego jedzenia i produktów naturalnych w tym polskich serów wyrabianych metodami tradycyjnymi, prowadzenie działalności szkoleniowej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych serowarów profesjonalistów i amatorów w zakresie przetwarzania mleka i wyrobu serów oraz wykorzystywania produktów lokalnych w gastronomii, podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowoczesnego marketingu i sprzedaży produktów lokalnych, budowy marki produktów lokalnych ze szczególnym naciskiem na markę sera i serowarni, oraz wsparcie w zarządzania małymi i średnimi podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem produktów lokalnych w tym serowarniami, a w efekcie przyczynianie się do podnoszenia jakości polskiego serowarstwa farmerskiego i rzemieślniczego oraz świadomości konsumentów dotyczącej produktów lokalnych wytwarzanych w sposób tradycyjny i naturalny.
Do celów szczegółowych Fundacji należy:
Promocja i propagowanie polskiego serowarstwa farmerskiego i rzemieślniczego na terenie Polski i zagranicą,
Promocja i propagowanie wytwarzania serów metodami tradycyjnymi (nieprzemysłowymi),
Promocja i propagowanie wytwarzania produktów lokalnych - serów, wędlin, wyrobów mącznych, przetworów owocowych i warzywnych oraz wytworów regionalnych (potrawy, dania regionalne) metodami tradycyjnymi (nieprzemysłowymi),
Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prawidłowych metod hodowli zwierząt, przetwarzania mleka i wytwarzania serów, uruchamiania i prowadzenia profesjonalnych serowarni,
Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prawidłowych metod uprawy i przetwarzania produktów rolnych oraz uruchamiania i prowadzenia profesjonalnych wytwórni produktów lokalnych,
Umożliwienie dostępu do profesjonalnej wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności w zakresie hodowli, wytwarzania, marketingu i zarządzania w obszarze produkcji serów rzemieślniczych i farmerskich,
Umożliwienie dostępu do profesjonalnej wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności w zakresie produkcji w zakresie prawidłowych metod uprawy i przetwarzania produktów rolnych oraz uruchamiania i prowadzenia profesjonalnych wytwórni produktów lokalnych,
Propagowanie fachowej wiedzy na temat produktów lokalnych w tym produkcji serów rzemieślniczych i farmerskich przetwarzania produktów rolnych oraz uruchamiania i prowadzenia profesjonalnych wytwórni produktów lokalnych,
Popularyzacja polskich tradycji serowarskich,
Popularyzacja polskiej kuchni regionalnej,
Popularyzacja i edukacja w zakresie polskich produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Inicjowanie, planowanie, działanie i wsparcie mające na celu rozwój polskiego serowarstwa farmerskiego i rzemieślniczego,
Inicjowanie, planowanie, działanie i wsparcie mające na celu rozwój podmiotów wytwarzających produktów lokalne, naturalnych ze szczególną dbałością o jakość i ekologię w oparciu o tradycyjne metody,
Utworzenie i rozwój Akademii Polskiego Serowarstwa Farmerskiego i Rzemieślniczego oraz prowadzenie cyklicznych szkoleń,
Wspieranie rozwoju gospodarczego serowarni rzemieślniczych i farmerskich, lokalnych wytwórców produktów lokalnych a także gospodarstw agroturystycznych zajmujących się hodowlą zwierząt, przetwórstwem mleka, wytwarzaniem serów i wytwarzaniem produktów lokalnych,
Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie:
hodowli zwierząt,
przetwórstwa mleka i wytwarzania sera,
produkcji produktów lokalnych,
marketingu i sprzedaży i budowy marki produktów serowarskich i innych produktów lokalnych,
zarządzania serowarnią i podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem produktów lokalnych,
Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie: wydawanie i rozpowszechnianie tematycznych publikacji książkowych, czasopism, materiałów drukowanych i audio-wideo,
Prowadzenia działalności w Internecie oraz poprzez rozwiązania informatyczne,
Organizowanie seminariów, konferencji, wydarzeń branżowych oraz prezentacji, pokazów i degustacji serów i produktów lokalnych,
Organizowanie kursów i warsztatów tematycznych,
Organizację wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych mających na celu podnoszenie kompetencji oraz poszerzenia wiedzy na temat wytwarzania produktów lokalnych,
Organizowanie festiwali i konkursów tematycznych,
Współpracę z szefami kuchni, kucharzami oraz środowiskiem gastronomicznym w celu promocji stosowania w nowoczesnej gastronomi produktów lokalnych,
Propagowanie działalności za pomocą środków masowego przekazu,
Realizację doradztwa i konsultingu w zakresie projektowania i profesjonalnego prowadzenia serowarni rzemieślniczych i farmerskich oraz dla podmiotów wytwarzających produkty lokalne,
Opiniowanie aktów prawnych, przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących przetwarzania mleka i wytwarzania serów oraz produktów lokalnych,
Współpracę z instytucjami i władzami w zakresie tematyki hodowli zwierząt, przetwarzania mleka i wytwarzania serów i wytwarzania produktów lokalnych,
Występowanie z inicjatywami mającymi na celu usprawnienie i ułatwienia administracyjne hodowli, przetwarzania mleka i wytwarzania serów rzemieślniczych i farmerskich oraz innych kształtowania norm prawnych i społecznych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i podmiotów gospodarczych tam funkcjonujących,
Współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania rozwoju serowarstwa rzemieślniczego i farmerskiego oraz produktów lokalnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Pozyskiwanie funduszy na działalność, o której mowa powyżej.

§ 9

Fundacja w celu realizacji swych zadań statutowych może powoływać jednostki organizacyjne.
Fundacja może powoływać placówki edukacyjne, ośrodki, biura, oddziały, wydziały, filie oraz zakłady.
Fundacja może nabywać nieruchomości w celach działalności statutowej.

§10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji, a także ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych zadań Fundacji;

§11

Fundacja może prowadzić działalność w następującym zakresie:
PKD 10 – Produkcja artykułów spożywczych
PKD 47 – Działalność sprzedażowa
PKD 58 – Działalność wydawnicza
PKD 59 – Działalność związana z produkcją i projekcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
PKD 85 - Edukacja
PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

§12

Dla prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
Fundacja może zatrudniać swoich członków oraz zlecać im odpłatne zadania polegające na koordynacji oraz realizowaniu swoich projektów zgodnych z celami działania Fundacji.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, jako organ wykonawczy.

§ 14

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy Fundator wskazuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jego Prezesem.
Fundator może być Prezesem Zarządu.
Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród założycieli Fundacji lub spoza ich grona.
Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 15

Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
Mandat członka Zarządu w trakcie kadencji wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska.
Fundator ma prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jej członków w każdym czasie.

§ 16

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Fundacji nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji wymagana jest uchwała Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
Uchwały Zarządu podejmuje się na posiedzeniu zwykłą większością głosów członków obecnych. Warunkiem podjęcia uchwały jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone również telefonicznie oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do końca marca, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz do końca listopada plan działania Fundacji oraz budżet na kolejny rok.

§ 17

Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Do zadań Zarządu należy:
uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
występowanie z wnioskami w sprawie powoływania oddziałów, zakładów i filii Fundacji oraz przystępowania do spółek i innych fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
występowanie z wnioskami w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

Rozdział IV
Majątek i fundusze

§18

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte w toku jej działalności, w tym nieruchomości, ruchomości i fundusze, a także prawa autorskie i pokrewne.

§19

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji;
odsetek bankowych;
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji

§21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów.

§22

Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji o ile uchwała o rozwiązaniu Fundacji nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
Likwidatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałą Fundacji.

 

Related Articles

Chcesz nauczyć się serowarstwa?