Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO z siedzibą w Krzeszowie, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.naserio.org, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO z siedzibą w Krzeszowie, kod pocztowy 58-405, ul. Św. Anny 9, KRS: 0000871344, NIP: 6141614635.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej www.naserio.org. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.naserio.org jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.naserio.org/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna, będącej częścią Serwisu.

 

II. DEFINICJE

 

 1. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO lub Usługodawca – rozumie się przez to Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO z siedzibą w Krzeszowie, kod pocztowy 58-405, ul. Św. Anny 9, KRS: 0000871344, NIP: 6141614635.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: www.naserio.org za pośrednictwem którego Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 5. Świadczenie usług droga elektroniczną - oznacza wykonywanie usługi przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie odbiorcy, na odległość, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Informacja handlowa - oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług i wizerunku Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, dostępną w Serwisie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO. Informacje handlowe dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

      1. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO za pomocą Serwisu świadczy następujące usługi:

 • udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące produktów oferowanych w Serwisie www.naserio.org oraz zapewnia możliwości wyszukiwania, przeglądania oraz dokonywania zamówienia za pośrednictwem Serwisu,
 • Informuje o możliwości wsparcia Fundacji poprzez darowizny oraz wsparciu za pomocą usług serwisu FaniMani.pl
 • informuje o warunkach koniecznych do zawarcia umowy o świadczenie wybranych przez Usługobiorcę usług oraz o wymogach korzystania z usług,
 • informuje o aktualnych promocjach dotyczących usług świadczonych w Serwisie,
 • udziela Usługobiorcy podstawowych informacji o prowadzonych przez Fundację działaniach oraz oferowanych towarach.
 1. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

     1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:

 • posiadać podłączenie do Internetu,
 • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 100.0, Opera od wersji 88, Google Chrome w wersji 100.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji minimum 100.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

     2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

     3.Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:

 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

     4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

     5. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

     6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze lub gdy za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana jest umowa, Usługobiorca zobowiązany jest do podania  Usługodawcy swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usługi.
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO zawiera zakładka w Serwisie: www.naserio.org/polityka-prywatnosci-oraz-cookies.
 4. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne.
 6. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO. W takim przypadku Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone w Serwisie.
 2. Dokonanie przez Usługobiorcę zgłoszenia uczestnictwa w usłudze świadczonej przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO lub zawarcie umowy sprzedaży następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO zastrzega sobie skuteczność dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze bądź zawarcia umowy sprzedaży od spełnienia przez Usługobiorcę dodatkowych warunków określonych w Serwisie.
 3. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO ma obowiązek udostępnić Regulamin tak, aby każdy Usługobiorca mógł zapoznać się z jego treścią. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO nie ponosi on odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Korzystając z usług świadczonych przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO za pośrednictwem Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.
 5. Szczegółowe zasady zawarcia i rozwiązania umowy w zakresie usług, które świadczy Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO, w tym sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu, zostały uregulowane w poszczególnych regulaminach odnoszących się do tych usług.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawianą informacją handlową. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. 
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminu odnoszącego się do poszczególnej usługi świadczonej w ramach Serwisu, w tym sprzedaży towarów, a w trakcie zawierania i realizacji umowy Usługobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ich warunkami.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  2. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
  3. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. Fundacja Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 5 poniżej.
 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Biuletyn e-mail”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca z łatwością mógł się dowiedzieć o treści zmienionego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.naserio.org i nie wypowiedział umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował. Gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w umowach zawieranych za pośrednictwem Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO lub zawieranych w imieniu własnym przez Fundację Wspierania Serowarstwa Farmerskiego NA SERIO z Usługobiorcą pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tych umów.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz zdjęcia, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 

Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 30 czerwca 2022 r.

Related Articles

Chcesz nauczyć się serowarstwa?